Marcela Skuhravá & Václav Skuhravý
osobní stránky

O nás
Bibliografie
Místa výzkumů
Galerie

English

Václav Skuhravý

Marcela Skuhravá

1957-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 2000-05 2005-10 2010-15

1970

Skuhravá M. 1970: Faunistische Gallmückenforschung in Tschechoslowakei (Diptera, Cecidomyiidae). Informationsbericht der Landw. Hochschule, Nitra 8: 55-62.

Skuhravá M. 1970: Taxonomische Probleme der Gattung Clinodiplosis Kieffer, 1894 und der Gattung Trotteria Kieffer, 1901 (Cecidomyiidae, Diptera). Informationsbericht der Landw. Hochschule, Nitra 8: 63-68.

Skuhravá M. 1970: Faunisticko-zoogeografické a taxonomicko-morfologické problémy výzkumu bejlomorkovitých (Diptera, Cecidomyiidae). Thesis, Charles University, Praha (rigorosní práce).

1971

Skuhravá M. 1971: Revision der Gallmückengattung Isodiplosis Rübsaamen (Diptera, Cecidomyiidae). Čas. Čsl. Spol. Entomol. 68: 276-283.

Skuhravá M. 1971: Bejlomorky Novohradských hor (Diptera, Cecidomyiidae). (Die Gallmücken des Gebirges Novohradské hory (Diptera, Cecidomyiidae). Sbor. Jihočes. Mus., České Budějovice 11, Suppl.: 69-75 (in Czech with German summary).

Skuhravá M. 1971: Bejlomorky (Cecidomyiidae, Diptera) středního Slovenska. Zprávy Čsl. Spol. zool. 1-3: 107-109.

Skuhravý V. & Skuhravá M. 1971: Die Gallmücken (Diptera, Cecidomyiidae) an Zerreiche (Quercus cerris L.). Marcellia 37: 75-101.

1972

Skuhravá M. 1972: Bejlomorky Slovenska (Cecidomyiidae, Diptera) I. Bejlomorky středního Slovenska. (Gallmücken der Slowakei (Cecidomyiidae, Diptera) I. Die Gallmücken der Mittleren Slowakei. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 18-2: 21-67.

Skuhravá M. 1972: Bejlomorky Šumavy (Cecidomyiidae, Diptera) . (Die Gallmücken des Šumava-Gebirges (Cecidomyiidae, Diptera). Sbor. Jihočes. Muz., České Budějovice, 12, Suppl. 2: 119-139 (in Czech, with German summary).

Skuhravá M. 1972: Bejlomorky v kůře ovocných stromů a keřů. Zahradnické listy, 65: 244-245.

Skuhravá M., Skuhravý V. &  Neacsu P. 1972: Verbreitung der Gallmücken in Rumänien (Diptera, Cecidomyiidae). Dtsch. Entomol. Z. 19: 375-392.

1973

Skuhravá M. &  Skuhravý V. 1973: Gallmücken und ihre Gallen auf Wildpflanzen. Zweite erweiterte Auflage. Ziemsen Verlag, Wittenberg, 118 pp., 95 figs, 10 tables.

Skuhravá M. 1973: Monographie der Gattung Clinodiplosis Kieffer, 1894 (Cecidomyiidae, Diptera). Studie ČSAV, Praha, Academia, 17: 1-80.

Skuhravá M. 1973: Gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) of the common reed (Phragmites communis Trin.) in Czechoslovakia. IBP-PP Report No.3, Třeboň: 233-235.

Skuhravá M. 1973: Bejlomorky (Cecidomyiidae, Diptera) Českého lesa a jeho předhůří. (Die Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) des Gebirges und des Gebirgsvorlandes Český les). Přírod. Čas. Jihočes., České Budějovice 13: 9-23 (in Czech, with German summary).

Skuhravá M. 1973: Prognóza výskytu bejlomorek (Cecidomyiidae, Diptera) v zemědělských kulturách. Zborník z konference: „Veda na pomoc prognóze a signalizacii škodlivých činitelov“, Smolenice 13.-15.decembra 1972, Bratislava, 1973: 199-206.

Skuhravá M. 1973: Bejlomorky, noví škůdci pšenice a ječmene v Československu. Úroda 1973: 21: 436-437.

Skuhravá M. &  Skuhravý V. 1973: Problems of the taxonomy and ecology of gall midges (Diptera, Cecidomyiidae). Čas. Čsl. Spol. Entomol. 70: 65-73.

Skuhravý V. & Skuhravá M. 1973: Bejlomorky (Cecidomyiidae) jehličnatých dřevin v Čechách. Lesnictví 19: 429-437.

1974

Skuhravá M. 1974: Verbreitung und Bionomie der Schilfbewohnenden Gallmücken (Diptera, Cecidomyiidae) in Böhmen. Folia Fac. Sc. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis 15, Biol. 43(1): 37-39.

Skuhravá M. 1974: Bejlomorky Jihočeských pánví (Cecidomyiidae, Diptera). (Die Gallmücken der Südböhmischen Becken (Cecidomyiidae, Diptera). Acta Sci. Nat. Mus. Bohem. Merid., České Budějovice 14: 43-59 (in Czech, with German summary). 

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1974: Bejlomorky lesních dřevin východního Slovenska (Diptera, Cecidomyiidae). Lesnictví 20: 159-165.

Skuhravá M. 1974: Itonididae (Cecidomyiidae) Tanapu. Zborník prác o Tatranskom Národnom Parku 16: 160-161. Vydavatelstvo Osveta, Martin.

Skuhravá M. 1974: Rozšíření pšeničných bejlomorek v České socialistické republice. Sborník vědeckých  prací z V.celostátní konference o ochraně rostlin, Brno, 1974:  471-473.

Skuhravá M. 1974: Výskyt bejlomorek v polních kulturách a jeho závislost na intenzifikaci rostlinné výroby. (Occurrence of the gall midges in the fields and its dependence on the intensification of the plant production. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. Rerum Naturalium 47, Biologica 15: 283-286.

Skuhravá M. 1974: Bejlomorky (Cecidomyiidae, Diptera) Súlovských skal. (Die Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) der Felsen Súlovské skaly), pp. 364-365. In: Súlovské skaly, štátna prírodna rezervácia. Monografia Vlastivedného zborníka Povážia. Zostavovatel: A. Štollmann.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1974: Vorkommen und Pronose der Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) an Getreide in der ČSSR. Symposium mit internationaler Beteiligung zur Schaderregerüberwachung in der industriemässigen Getreideproduction, Halle/Saale, 16.-18.October 1974: 63-74.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1974: Bejlomorky lesních dřevin a keřů středního Slovenska. Biológia, Bratislava 29: 359-368.

kontakt: Marcela Skuhravá